Privacy beleid

Inleiding

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van StudieHub De Breul, handelend onder de naam StudieHub De Breul (“StudieHub De Breul”), vraagt StudieHub De Breul de gebruiker van de diensten om een aantal gegevens te verstrekken. StudieHub De Breul gaat zorgvuldig om met deze gegevens en houdt zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit Privacybeleid is van toepassing op alle producten en diensten van StudieHub De Breul. Het doel van dit beleid is zorgen dat je begrijpt welke persoonlijke gegevens we van jou verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen en gebruiken. Daarnaast willen we je uitleggen hoe wij jouw privacy beschermen en welke rechten en keuzemogelijkheden je hebt betreffende de persoonlijke gegevens die wij van jou verzamelen en verwerken.

Doeleinden gegevensverwerking 

Om gebruik te kunnen maken van de producten en diensten van StudieHub De Breul wordt de gebruiker op de website gevraagd een aantal gegevens in te vullen of per e-mail aan StudieHub De Breul te verzenden zoals naam, adres, woonplaats, postcode en e-mailadres. Deze gegevens worden in de eerste plaats gebruikt voor de dienstverlening en om in het kader hiervan informatie te kunnen toesturen en te factureren. Tevens wil StudieHub De Breul de gebruiker graag regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen, interessante aanbiedingen of ander soort informatie.

Gegevensverstrekking aan derden

Persoonlijke gegevens zullen nooit zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst die met StudieHub De Breul is gesloten. Daarnaast is het mogelijk dat StudieHub De Breul gegevens van de gebruiker op grond van een verplichting in verband met de geldende wet- en regelgeving aan een derde dient te verstrekken. De persoonsgegevens van de gebruiker worden dan uitsluitend verstrekt indien duidelijk is dat deze wettelijke verplichting daadwerkelijk bestaat. StudieHub De Breul behoudt het recht om de persoonsgegevens van de gebruiker aan de autoriteiten te verstrekking in geval van een vermoeden van fraude of misbruik van haardiensten. 

Beveiliging van gegevens 

Gegevens van de gebruiker die door StudieHub De Breul worden verzameld en gebruikt, zijn uitsluitend toegankelijk voor de medewerkers van StudieHub De Breul, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. StudieHub De Breul spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen en passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Inzage, Correctie, Verwijderen en Contact 

De gebruiker kan te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in zijn persoonsgegevens die door StudieHub De Breul zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen en/of laten verwijderen. Tevens kan de gebruiker bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van StudieHub De Breul, je kunt je uiteraard ook uitschrijven. Voor verdere vragen omtrent het Privacybeleid van StudieHub De Breul, kan contact worden opgenomen met StudieHub De Breul. 

Wijzigingen

StudieHub De Breul behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacybeleid. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat de gebruiker van deze wijzingen op de hoogte is.