Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Abonnement: elke overeenkomst met StudieHub De Breul voor (het gebruik van) een bepaalde activiteit van de organisatie, waarbij de verschuldigde bedragen periodiek in rekening worden gebracht.
 2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 3. De organisatie: StudieHub De Breul.
 4. De contractant: de ouder of ieder ander die een leerling bij de organisatie onderbrengt.
 5. Leerling: de persoon die begeleiding, bijles of training ontvangt.
 6. Activiteit: alle werkzaamheden die de organisatie verricht.
 7. Overeenkomst: elke afspraak op grond waarvan StudieHub De Breul (een of meer) activiteiten verricht.
 8. Tarief: de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst door StudieHub De Breul vermelde prijs voor de activiteit.
 9. Schooljaar: de kalendermaanden tussen 1 augustus en 1 augustus van het opvolgende kalenderjaar.

Artikel 2 Algemene Bepalingen

 1. Indien één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 1. StudieHub De Breul biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende studieresultaten. StudieHub De Breul verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen de activiteit.
 1. In gevallen van overmacht voor StudieHub de Breul kan het voorkomen dat de omstandigheden in de begeleiding tijdelijk negatief beïnvloed worden. StudieHub De Breul is hiervoor niet aansprakelijk.
 1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 3 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van de organisatie. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden kunnen bij overeenkomst worden afgesproken.

Artikel 4 Tarieven 

  1. 4.1. Tarieven zijn de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst op de-breul.nl/studiehub vermelde prijzen voor de door StudieHub De Breul aangeboden Diensten. Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van omzetbelasting, is geen BTW verschuldigd. De tarieven worden per schooljaar vastgesteld. 

Betalingsvoorwaarden 

  1. 4.2. Voor door StudieHub De Breul aangeboden Diensten gelden de in dit artikel beschreven betalingswijzen. StudieHub De Breul kan de betalingswijze op ieder gewenst moment wijzigen. Deze wijzigingen worden gecommuniceerd via email en via de website voor de Dienst. In het geval de betalingswijze na de inschrijving maar voor de betaling wordt gewijzigd, wordt dit vermeld in de definitieve bevestigingsbrief. 
  1. 4.3. Studiebegeleiding wordt maandelijks vooraf gefactureerd. Betaling van het factuurbedrag dient te worden voldaan middels een bankoverschrijving binnen 14 dagen na factuurdatum. 
  1. 4.4. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan StudieHub De Breul kenbaar te worden gemaakt. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

 1. Niet-tijdige betaling
  1. 2.1. Indien de Contractant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, ongeacht de reden daarvan, stuurt StudieHub De Breul de Contractant een betalingsherinnering waarin zij de Contractant de mogelijkheid biedt om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de Contractant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 
  1. 2.2. Indien de Contractant het bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, dan is StudieHub De Breul gerechtigd de betreffende Diensten op te schorten totdat StudieHub De Breul het volledige verschuldigde bedrag heeft ontvangen, dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 
  1. 2.3. De aan de betalingsherinnering verbonden (buitengerechtelijke) administratiekosten ten bedrage van EUR 15 bij de tweede herinnering zullen Contractant in rekening gebracht worden in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
  1. 2.4. Indien StudieHub De Breul overgaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten) voor rekening van Contractant. 

 1. Studiebegeleiding 
  1. 3.1. Inschrijving voor door StudieHub De Breul aangeboden studiebegeleiding is mogelijk via de website van StudieHub De Breul (de-breul.nl/studiehub). Middels voornoemde inschrijving wordt de Overeenkomst in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd. 
  1. 3.2. StudieHub De Breul zal na inschrijving een intake-gesprek houden met Leerling alvorens Leerling te plaatsen voor de studiebegeleiding. Voor het intakegesprek wordt geen inschrijfgeld in rekening gebracht.
  1. 3.3. De voor studiebegeleiding geldende tarieven zijn maandbedragen. Er is rekening mee gehouden dat niet iedere maand evenveel werkdagen bevat, het maandbedrag is echter elke maand gelijk. 
  1. 3.4.Indien Contractant/Leerling (zich) heeft ingeschreven voor een Dienst via de website dan kan de Overeenkomst uitsluitend schriftelijk (daaronder begrepen per e-mail) worden opgezegd. Voor opzegging geldt een opzegtermijn van 1 maand, waarbij de opzegtermijn gaat lopen per de eerste dag van de daaropvolgende maand. Bijvoorbeeld: bij opzegging op 15 oktober zal er per 1 december opgezegd zijn.
  1. 3.5. De opzegtermijn van 1 maand is niet van toepassing bij het terugbrengen van het aantal dagen studiebegeleiding, dit is mogelijk met ingang van de eerstvolgende maand. 
  1. 3.6. Indien Leerling halverwege de maand start met studiebegeleiding, dan worden de kosten berekend voor een gedeelte van de maand en wordt niet het volledige maandtarief in rekening gebracht, hiermee wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan de werkelijk genoten studiebegeleiding. 
  1. 3.7. Vakanties en feestdagen: a) Gedurende de reguliere schoolvakanties – tenzij anders is medegedeeld – is StudieHub De Breul gesloten, evenals op de volgende officiële feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag (één keer in de vijf jaar, namelijk in 2015, 2020, 2025 etc.). Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag. Gedurende deze vakantieperiodes en dagen is de Contractant de reguliere vergoeding verschuldigd (deze dagen worden niet op het maandbedrag in mindering gebracht, er is bij het vaststellen van het maandbedrag reeds met feestdagen rekening gehouden); en b) Gedurende de zomervakantie is StudieHub De Breul gesloten. Zonder tegenbericht wordt ervan uitgegaan dat de Leerling tot de officiële datum van aanvang van de vakantie actief is bij StudieHub De Breul. Gedurende de zomervakantie is de Contractant geen vergoeding verschuldigd en loopt de factuur niet door.
  1. 3.8. Bij ziekte van Leerling die langer aanhoudt dan vijf aaneengesloten afspraakdagen (dagen waarop Leerling naar StudieHub De Breul zou komen), brengt StudieHub De Breul, op schriftelijke aanvraag van de Contractant, de daaropvolgende ziektedagen niet in rekening. StudieHub De Breul kan een bewijs verlangen om de reden van het verzuim aannemelijk te maken, bijvoorbeeld een verklaring van de huisarts.